Tuesday, September 4, 2018

Article: Understanding the music industry

As a musician, you will encounter many behind the scenes professionals who are skilled in various aspects of the music business. They make your job as a musician run smoothly so all you have to think about is creating and performing (Manager, Booker, Tour Manager, Local Promoter, Stage Manager, Technician, Roadie, Runner, Merchandiser, Record Label, Distribution Label, Promoter "aka: Promotion/PR Manager", and Music Publisher). 

To better understand roles within music industry read published article, Management & Booking K. J. Keller, Owner/Friendly Folk Records. The article is first in the series of three, Festival & Venue Support, and Music Production, Distribution & Promotion will follow soon. Once you understand the role definitions of everyone who works in the industry, you will have a better idea what to expect when you are signed with our label and/or if you use services from our parent company, My Music Matters Management Triad.  

The days of a record label 'owning' the artist are happily long gone, especially in a niche-genre such as folk music. In the DIY world of digital music you choose for yourself how much promotion and management services you want to pay for. Some products and services have a set fee, others are based on a percentage. All distribution percentages of Friendly Folk Records, as well as all our services associates are fair, transparent and discussed before any contracts are signed. 

Our record label uses the following companies as service associates:
My Music Matters-MT: Management, Promoter "aka: Promotion/PR Manager"
A-Broad StudiosPublisher (rehearsal rooms, recording, mixing, mastering)
Dutch Music Works: Distribution Label
Got2Gig Bookings; FFR Bookings: Booking Services

Saturday, August 18, 2018

Max Bianco: Troubadour Tour Highlights
Today marks the beginning of the end for the Max Bianco Troubadour Tour. Every artist that embraces the opportunity to throw caution to the wind, and with a backpack and guitar set out for the unknown should be applauded. To venture out on such an undertaking requires talent, naturally, but also a degree of survival skills. Not knowing when or where your next gig, bed or meal will come from is terrifying for most. It is a risk, but a risk that is filled with much reward.

The journey began 18/June when Max left UK towards the Netherlands, had a brief reunion with friends he had made during his May 'Meet & Greet' tour, then he was off to Germany. While Max was mostly focused on building his fan base in the Bavaria-Germany region and most gigs were in Bamberg area, there were many gigs and jam sessions and making new friends through the universal language of music. With keeping Bavaria as 'home base', Max set off to share his music at pubs/jam sessions in: Switzerland, Austria, Italy, Czech Republic (Prague), Germany and finally returned to the Netherlands 9/August. Below is the agenda of the Netherlands portion of the journey. If you have not yet experienced the LIVE music of Max Bianco, get out to one of these gigs. Max will return to his family and friends in England 27/August. After ten weeks of backpacking and living the life of a rambling, gambling man, it will be a warm homecoming for sure. Wishing Max safe travels on his return home.

Our focus for Max during this two week stay in the Netherlands was three-fold:
  1. Max Bianco's debut at Sofar Sounds! It was amazing!
  2. Max Bianco's performance at Benefit Concert: Folk4BACA!
  3. Max Bianco's introduction to Breda's talented, Myllie (Myllie & The Tunes) who we met via our studio partners earlier this year. Paul Visser (A-Broad) and Kathy Keller (My Music Matters-MT/Friendly Folk Records) imagined music styles of Myllie and Max would be a nice fit and wanted to connect the two artists. A fast friendship developed between these two and they have been jamming since the first meet up on 10/August. Special thank you to Myllie for arranging gigs for Max in the Breda community. Keep an eye on these two, as hopefully they will release a duo project with us in the future.

Troubadour Tour GRAND FINALE!
Folk4 B.A.C.A. is a benefit concert in the province of Zeeland. We are raising money and awareness for 'Bikers Against Child Abuse'. We hope you can attend, if not, we also appreciate any donations for this worthy cause. Thank you again to Max for volunteering his time and talents to help B.A.C.A. help the children.
You can send donations to My Music Matters-MT via Paypal. Please mention the money is for B.A.C.A. and we will make certain it gets to the organization. xKat
PRESS RELEASE: (Nederlands) A-BROAD STUDIO/MY MUSIC MATTERS-MT WELKOM ARTIESTEN
A-BROAD STUDIO en MY MUSIC MATTERS MANAGEMENT TRIAD 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OP MEERDERE VLAKKEN 


Deze samenwerking biedt artiesten van alle genres de diensten die zij nodig hebben om vooruitgang te boeken in hun muzikale carrière op het gebied van: management, promotie, platenmaatschappijen, boekingsservices, wereldwijde distributie, oefenruimtes, opnemen, mixen, masteren, productie, coaching, workshops, professionele videoclips en fotografie. Uiteindelijk stellen we artiesten in staat zich te concentreren op het creativiteitsproces van de muziek, terwijl een divers team van muziekprofessionals zorgt voor de nodige details. 


BREDA en ROTTERDAM, 1 augustus 2018:
A-Broad Studio (Breda) en My Music Matters Management Triad (Rotterdam) hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst op meerdere niveaus aangekondigd, waarbij ze hun individuele bedrijfsidentiteit behouden echter hun diensten samenvoegen. Daarbij hebben zij een full-service muziekplatform gecreëerd die muzikanten ondersteunt binnen elke fase in hun ontwikkeling. 

Deze samenwerking omvat ook de platenlabels van elk bedrijf: Friendly Folk Records, (divisie van My Music Matters Management Triad, Rotterdam) vertegenwoordigt internationale artiesten uit folk / country / blues-muziekgenres. Wereldwijde muziekdistributie wordt aangeboden via hun servicepartner Dutch Music Works. Sugar Factory Sound L.abs, (divisie van A-Broad Studio, Breda) vertegenwoordigt op dit moment voornamelijk lokale artiesten uit pop / rock / soul-muziekgenres. 

Kathy Keller, eigenaar / CEO van My Music Matters Management Triad zei: "Er zijn zoveel getalenteerde muzikanten die gewoon willen doen waar ze van houden, muziek maken en optreden”. Digitalisering van de muziekindustrie veranderde alles voor de doe-het-zelver muzikant. Naast erkenning als een geweldige muzikant, moesten artiesten gelijke tred houden met de wisselende promotionele aspecten van het vak. My Music Matters Management Triad biedt de volgende services: marketing, pers-/radioplaatsing, digitale/sociale media promotie, ondersteuning voor boekingsservices, coaching, trainingen voor bedrijfsvoering in de muziekindustrie, platenlabel met wereldwijde digitale / fysieke distributiekanalen voor merchandise. We bieden al deze diensten tegen betaalbare prijzen met bewezen resultaten. Onze prijzen zijn billijk en ons beleid is altijd transparant en eerlijk. We werken op (verlengbare) jaarcontracten. Met voortdurende veranderingen in de muziekindustrie, nu meer dan ooit, zijn promotie en management de sleutel tot bekendheid en vooruitgang van de artiesten. 

Paul Visser, eigenaar / CEO van A-Broad Studio: "In onze studio bepalen musici hun sound en bieden we oplossingen voor de beste productiemethoden”. Opnames worden alleen gedaan na overleg met de artiesten om hun verwachtingen van het eindresultaat te bepalen. Deze fase begint bij de producent en desgewenst de technici. We maken een zorgvuldige selectie van de benodigde opnameapparatuur en opnametechniek, die wordt gevolgd door een pre-productiefase. In nauwe samenwerking met de artiest wordt er naar de eerste opnames geluisterd en wordt het opname materiaal of de -techniek waar nodig aangepast. Dan vindt de eigenlijke opname plaats. Na het opnemen wordt het mixen uitgevoerd, opnieuw een sessie met de artiest voor eventuele aanpassingen. Zodra de artiest de mix goedkeurt, maken we de mastering af en wordt het uiteindelijke product opgeleverd. De bovenstaande procedure is een sleutel tot succes voor de artiesten gebleken. Het eindresultaat wordt aangeboden aan de artiest op een vooraf overeengekomen medium. De opnames en tracks worden veilig bewaard in de A-Broad Studio voor eventuele toekomstige toepassingen. 
   

In de toekomst zullen beide bedrijven nieuwe muziekproductiepakketten introduceren tegen kortingsprijzen voor artiesten van alle genres en sponsoring voor verschillende artiesten met het juiste potentieel. Daarnaast is er een reeks exclusieve uitvoeringen, 'Intimate Sessions' genaamd, op de locatie in Breda waar hun artiesten van het seizoen worden voorgesteld. We accepteren nu ook demo-drops van artiesten van alle genres, (Pop, Folk, Blues, Classic, Prog Rock, etc.) en landen. 

Ook, in de zeer nabije toekomst, kansen voor muziekstudenten om de zakelijke kant van de industrie met hands-on ervaring, direct van de professionals te leren. Als je een student bent die op zoek is naar een locatie om je stage-uren te vervullen, neem dan contact op met Keller of Visser voor meer informatie.  


CONTACT:

A-Broad (Sessions & Recordings Studio)
Email:                  info@a-broad.nl
Website:              www.a-broad.nl
Phone:                +31 (0) 76 737 0331

Friendly Folk Records (Label & Distribution)
Email:                  friendlyfolkrecords@gmail.com
Website:              www.friendlyfolkrecords.org
Phone:                +31 (0) 6 3009 4688

My Music Matters Management Triad (Promotion & Management)
Email:                  mymusicmattersmt@mail.com
Website:              www.mymusicmattersmt.com
Phone:                +31 (0) 6 3009 4688


Friday, August 10, 2018

PRESS RELEASE: (English) A-BROAD STUDIO/MY MUSIC MATTERS-MT COMBINE FORCES!


A-BROAD STUDIO and MY MUSIC MATTERS MANAGEMENT TRIAD
ENTER MULTI-LEVEL COOPERATION AGREEMENT
___________________

This cooperation offers artists of all genres the services needed to advance in music career: management, promotion, record labels, booking services, worldwide distribution*, rehearsal rooms, recording, mixing, mastering, production, coaching, workshops, professional music videos and photography. Ultimately, we enable artists to focus on the creativity process of the music, while a diverse team of music professionals take care of the necessary details.


BREDA and ROTTERDAM, August 1, 2018:
A-Broad Studio (Breda) and My Music Matters Management Triad (Rotterdam) announced multi-level cooperation agreement under which they will maintain their individual company identities while merging their services. In doing so, they have created a full service music group that supports musicians in every phase of development.

This cooperation effort will also include the record labels of each company: Friendly Folk Records, (division of My Music Matters Management Triad, Rotterdam) represents international artists from folk/country/blues music genres. Worldwide music distribution is provided via their service partner Dutch Music Works. Sugar Factory Sound L.abs, (division of A-Broad Studio, Breda) represents primarily local artists from pop/rock/soul music genres. 
Kathy Keller, Owner/CEO of My Music Matters Management Triad said, “There are so many talented musicians out there who just want to do what they love, create and perform music." Digitalization of the music industry changed everything for DIY musicians. In addition to being an amazing musician, to receive recognition, artists had to keep up with trending promotional aspects of the business. My Music Matters Management Triad offers the following services: press/radio placement, marketing, digital promotion, social media promotion, booking service support, coaching, business training workshops, record label with worldwide digital/physical merchandise distribution service. We provide all of these services at affordable rates with proven results. Our prices and policies are always fair, transparent and honest. We operate on one year renewable contracts. With ongoing changes in the music industry, now more than ever, promotion and management are key to artist exposure and advancement.Paul Visser, Owner/CEO of A-Broad Studios said, “At our studio, musicians define their sound and we provide solutions for best production methods." Recordings are only done after consultation with the artists to determine their expectations of the end result. This phase begins with the producer, and if required the engineers. We make a careful selection of the required recording equipment and recording technique, which is followed by a pre-production stage. In close co-operation with the artist, first takes are listened to and equipment is adjusted where necessary. Then the actual recording takes place. After recording the mixing is executed, again a session with the artist for any required adjustments. Once the artist approves the mix, we finish the mastering and the final product is agreed on. The above procedure has proven a key to success for the artists. The final result is offered to the artist on a pre-agreed medium. The recordings and tracks are safely kept on file at A-Broad Studios for any future requirement.

Going forward, the companies will introduce new music production packages at discount prices for artists of all genres, and sponsorship for several artists with right potential. In addition, there will be a series of exclusive performances called ‘Intimate Sessions’ at the Breda location showcasing their featured artists of the season. Also, in the very near future, opportunities for music students to learn the business side of the industry with hands on experience, learning directly from the professionals. If you are a student looking for a location to fulfill your apprenticeship hours, contact Keller or Visser for more information. We are now accepting demo-drops from artists of all genres and countries.


CONTACT:

A-Broad (Sessions & Recordings Studio)
Email:                 info@a-broad.nl
Website:              www.a-broad.nl
Phone:                +31 (0) 76 737 0331

Friendly Folk Records (Label & Distribution)
Email:                 friendlyfolkrecords@gmail.com
Website:              www.friendlyfolkrecords.org
Phone:                +31 (0) 6 3009 4688

My Music Matters Management Triad (Promotion & Management)
Email:                 mymusicmattersmt@mail.com
Website:              www.mymusicmattersmt.com
Phone:                +31 (0) 6 3009 4688

Wednesday, July 25, 2018

Jyoti Verhoeff - An Ocean To Still Me (Single Released Today!)We are thrilled to announce Official release of new single on Friendly Folk Records, 'An Ocean to Still Me' by Jyoti Verhoeff. Now available on all worldwide digital platforms! Click HERE to go directly to Spotify, itunes, Amazon, Deezer and more. 


Touches – ‘I Speak With My Mouth Shut’, the highly anticipated album from Jyoti Verhoeff will be officially released September/2018 via Friendly Folk Records. Preceding the album release, there will be a series of digital Single track releases that are available via the Artist's website only. The first track, Human and Machines, was released 27/March/2018, followed by one track each month April-August: Rides, Sharing Dreams, An Ocean To Still Me, At Night We Dance, and Shards.  Each track on Touches is a neo-classical experiment in delicate symbiosis with modern techniques. A carefully balanced search for pure acoustic sound where one note can grow up into many worlds.

'An Ocean To Still Me will be accompanied by a video and it is only single with worldwide digital distribution release via Friendly Folk Records  27/June/2018.

Friday, July 20, 2018

Jyoti Verhoeff - CELTCAST RADIO INTERVIEW


"Though the weather calls us to go outside and relax in a forest or on the beach we shouldn't forget the nice things that happen indoors! CeltCast returns with another living-room event, this time we will host the beautiful and talented Jyoti Verhoeff who will tell us all about how her latest album "Touches" came to be, give us some insight into her creativity, and maybe, if we're lucky, she will play us a few songs too!

Join us online this Friday at 20:30 CET and be part of the CeltCast family! Ask your questions live during the event! We will try to get all your questions answered."


Missed the show? No worries, you can listen to the replay here: www.celtcast.com

Sunday, July 15, 2018

Newsletter: 2nd Quarter 2018 (Apr-Jun)


SPRING blossoms into SUMMER
"Laughter is the sun that drives winter from the human face" Victor HugoLaughter and music are always best antidote for whatever troubles you might be facing. Spring was full of smiles for our Artists and management team. It has been very busy at Friendly Folk Records and our parent company My Music Matters Management Triad. Scroll through the posts on this website for all the details, but for those who prefer the recap of the April - June happenings, we present to you our 2nd Quarter-2018 Newsletter. 


APRIL
Jyoti Verhoeff kicked off this season with her Touches Radio-Livestream Tour. Interviews combined with live music shows at least once per month from April right up to day of full album release, scheduled for 27/September/2018. If you missed any of the radio or livestream shows, click Jyoti's Facebook link HERE for the replay.


Greenrose Faire digital release (Single) Never Walk Alone was released just a few days before the band's return to the kingdom of Elfia Fantasy Festival in Haarzuilens, Netherlands. Coincidentally, the theme this year at Elfia wass: 'you'll never dream alone'. We love coincidences. Download the music on your favorite digital platform HERE!  As for Elfia Fantasy Festival, there were smiles, hugs and laughter enough to last a lifetime. The band performed both Saturday and Sunday and warmed the hearts of new fans and old friends. If you missed the performance, get out to Elfia Fantasy Festival in Arcen (September/2018) as Greenrose Faire have been invited back to enchant and entertain. Naturally, we took the opportunity of showcasing our Finnish family while they were in Netherlands at our second label event of the year, Friendly Folk Fest - Elfia Pre-Party. It was a special treat to host this event featuring two headliners, Greenrose Faire and our friends of Friendly Folk, Harmony Glen. It was hard competition for fans to choose between great music and the beautiful weather. Who expected sunshine in April? Therefore, we would like to thank all who came out to enjoy the music and fellowship.Alongside the Artists who are already signed with Friendly Folk Records, we have a few bands waiting in the wings at My Music Matters-MT, as they are not quite ready to release new music yet. During the Elfia Fantasy Festival, we were very pleased to see not only the band of Sassenachs performances, but also that they were there with the full encampment. If you have ever been curious what a historical Scottish military camp felt like, visit one of the many entertaining shows of Clan Sassenachs. You will find them under the Scottish flags at many festivals in the Netherlands. Click HERE for interview with Sassenachs. You will also hear the music of Sassenachs featured on this Elfia video. We are getting excited to officially sign them to Friendly Folk Records with their upcoming cd, perhaps even a double cd, later this year.


May

Max Bianco launched his first tour of Netherlands (10/May - 23/May) where he promoted his new singles, 'Northeast Bay' & 'H-Town Blues', released worldwide digital distribution May/2018 via Friendly Folk Records. You can download the music HERENaturally, while Max was in town for his first Friendly Folk Records tour, we had the perfect reason to host another Friendly Folk Fest. Since the theme of the festival was Balfolk, Max adjusted his songs to fit the happy feet of our Balfolk Dancer friends. In addition to friends of Friendly Folk co-headliner Andoorn, and support act Fiddle & Drum, Max was joined by My Music Matters-MT Artists, The Flask for a jam session finish! In addition to the FFR fest, Max performed at several clubs, pubs and festivals during his stay. Special thank you to all of you who came out to support Max on his first Netherlands tour.

Jyoti Verhoeff and Max Bianco were co-headliners at our first event with A-Broad Studios. Intimate Sessions concept was created by Kathy Keller (My Music Matter-MT) and Paul Visser (A-Broad Studios) along the lines of the world renowned Sofar Sounds: intimate concert with limited seating, a place for music lovers to enjoy music without background chatter and clanking beer bottles that dampen live music experience at clubs. The afternoon was a success, with open tours of the studio and artist/public interactions. After the shows, it seemed that Jyoti and Max had a chemistry and decided to create a song together. We will keep you updated on progress of new music adventures of these two talented Artists.June

Greenrose Faire kicked off the first day of June in royal fashion with the release of their highly anticipated fourth studio album, Riders in the Night. Available on all your favorite digital platforms. Click HERE for direct access to Spotify, itunes, Deezer, Google and more. Physical CD shipped worldwide via Friendly Folk Records & Artist's Webstore.

Max Bianco hit the road 15/June on his way to Germany and beyond. Following the path of a true troubadour, Max will follow his dream of roaming from village to village sharing music and merriment on a three month 'walk-about'. Look out Germany, Netherlands, Italy, Switzerland and Belgium.... here comes Max!


Other News.... 
- We have created Public Collaborative playlists on Spotify featuring  Drusuna- Ritual Pagan Folk, Greenrose Faire, Max Bianco and Jyoti Verhoeff. We appreciate if you follow our Artists and add our music to your playlists. Follow Artists at: Spotify - FFR Kat

- Our fellow Artists at our parent company My Music Matters-MT have been quite busy as well. Please check out the talents of the following Netherlands based Artists who are available for bookings: The Flask, The Rodeo Roses, Blue Ray Springwater

- If you missed our Newsletter for 1st Quarter 2018 (Jan - Mar), click HERE!

Wednesday, July 4, 2018

Jyoti Verhoeff and Max Bianco invited to Sofar Sounds...


We are very excited to announce that two of our Friendly Folk Records Artists will perform at upcoming Sofar Sounds events. If you are not familiar with this concept, Sofar Sounds hosts secret gigs and intimate concerts in 412 cities worldwide. We are not allowed to announce dates, nor location of performances, but, we can announce Max Bianco will perform at a Sofar Sounds event Summer/2018 and Jyoti Verhoeff is on secret agenda for Fall/2018. Congratulations to these two talented artists for making the selection process and being chosen for a spot at a Sofar Sounds Event.Is this secret location in your country? Only one way to find out! Sign up at Sofar Sounds as tickets are on lottery basis only. Good luck! www.sofarsounds.com


* Sofar Sounds is a network of Artists and music enthusiasts who have hosted thousands of new artists and hosted: Hozier, Ed Sheeran, James Bay, +more

Monday, July 2, 2018

Drusuna - Ritual Pagan Folk on Spotify!


We hope you have been enjoying Drusuna- Ritual Pagan Folk, 'Kaytos Kom', released via Friendly Folk Records March/2018.

We have created a Public Collaborative playlist on Spotify featuring the full Drusuna album alongside many of our favorite Pagan Arists, such as: SeeD, Faun, Prima Nocta, Sowula, Omnia +more.  Add your favorite Pagan tracks and tag us!

To download Kaytos Kom on all your favorite digital platforms, go to Song.link!

Tuesday, June 26, 2018

Max Bianco - European Troubadour Tour
Max Bianco has embarked on his Troubadour Tour across Europe. His journey began mid-June in the Netherlands, and Max will return to our shores in August for several weeks performances. If you are following Max's adventures, you know he just left Germany, had a spree in Switzerland and now he is off to Italy. We wish Max safe travels as he follows his dream of combining travel, music and living the life.

Note: One of the shows when Max returns to the Netherlands will be a performance at the Folk4 BACA festival on August 25th. Profits from festival will be sent to Bikers Against Child Abuse! Friendly Folk Records and My Music Matters-MT are very proud to be sponsors of this B.A.C.A. event. 

Friday, June 22, 2018

Always a good time at Goed Folk Radio!

June 22, 2018 we return to radio show hosts Marcel and Marjolein at Goed Folk Radio for an interview with Jyoti Verhoeff, and naturally, several tracks from her upcoming album, 'Touches-I speak with my mouth shut' which will be released via Friendly Folk Records in September/2018. 
Also in the studio, Kathy Keller (Owner/CEO of Friendly Folk Records and My Music Matters Management Triad) with updates of our Artists...and naturally lots of great folk music. Podcast available 1/July/2018, click HERE
  


If you missed the Goed Folk Radio live music and interview show with Max Bianco last month, tune in to this Podcast by clicking HERE!


(Special treat: listen carefully to the last few minutes as you will hear that 'Northeast Bay' played backwards is Max's recipe for a proper cup of English Tea.)
 

Friday, June 15, 2018

My Music Matters-MT Signs NEW Artist! Blue Ray SpringwaterJoin us in welcoming Blue Ray Springwater to our Artist roster at My Music Matters-MT. They will provide promotion and booking support for this Netherlands duo. Although not quite ready to release music at our label, but we will be in discussions over next few months about releasing music at Friendly Folk Records. Blue Ray Springwater is a dynamic duo featuring Riny Sprengers and Bart Gooren. Their music is melodic, contemporary folk by nature with themes of humanistic battle songs that bring new hope into this often crazy world where people and opinions tumble over each other. Their debut album, Brotherhood was well received in Netherlands, prompting appearances on local radio, and at local pubs and cafe stages.

Friday, June 1, 2018

Press Release: Greenrose Faire - Riders in the Night


For immediate release: June 1, 2018

Friendly Folk Records proudly presents Greenrose Faire, Riders in the Night, the fourth studio album of original works by Greenrose Faire. Album features new singles, Never Walk Alone, (2018) and Cold Winds Are Rising (2017).

You can order Riders in the Night on all worldwide digital platforms HERE!
Physical EP can be ordered via: My Music Matters-MT, Dutch Music Works
Naturally, you can order directly from the webshop of Greenrose Faire!

Riders in the Night, has all the well-orchestrated upbeat tempos and melodic ballads that we have come to expect from Greenrose Faire. What sets this album apart from their previous endeavors:   (Beggars and Thieves, Neverending Journey, My Home Is Where My Heart Is, Feed The Flames, and compilation-Decades of Songs and Stories) is the storyline interwoven from first track to last. With lyrics that stress value of friendship and solidarity in a troubled world:  “Riders in the night, my friends…I tell you that together we are so much stronger”; to lyrics that give hope and inspiration: “Imagine there's someone who's guiding your way, a wisdom as ancient as the sky. Who came before us have passed on the flame, and we are the children of that light.”  The music of Greenrose Faire brings a message of love and acceptance for all. Their unique style and sound crosses over genre borders to appeal to music lovers of all ages.

Greenrose Faire plays rousing Celtic folk rock with head-bobbing, toe-tapping rock feel. The Finnish sextet meshes mandolins and violin with rock drums and bass and symphonic synths, and spikes the rollicking attitude with the slightly ominous overtones of Finnish melancholy. Greenrose Faire sounds lively and modern but tugs at the nostalgia strings for the long-gone days of yore. The band has great fun on stage, and have played everywhere from corner pubs to concert halls; from intimate weddings to international festivals. The band have made European appearances in The Netherlands (2015, 2016, 2018) at Elfia Festival, and have performed at many festivals and stages in Finland. Greenrose Faire also host an annual Medieval Folk Festival in their hometown, Tampere, Finland.

Band Members: Salla Rimmi: vocals; Hanna Heinonen: violin; Niilo Sirola: bouzouki, backing vocals; Petri Hannuksela: keyboards; Mikko Kaipainen: bass; Tomi Hyttinen: drums, percussions, backing vocals


Contact Information:

Artist: Greenrose Faire (Finland)
Website:                      www.greenrosefaire.com
Artist Email:               niilo@greenrosefaire.com
  
Management/Press:   Kathy Keller (Netherlands)
Email:                        mymusicmattersmt@mail.com
Phone:                     +31 (0) 6 30094688
Website:                     www.mymusicmattersmt.com


Label:                         www.friendlyfolkrecords.org